HELYI VÁLASZTÁSI IRODA TÁJÉKOZTATÓJA

TISZTELT MAJOSHÁZI VÁLASZTÓPOLGÁROK! Tisztelt Választópolgárok, tájékoztatom önöket, hogy a Majosházi Híradó tájékoztató kiadvány 2014. évi szeptemberi számában a 3. oldalon „ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014. MAJOSHÁZA” című cikkben a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi választását érintően valótlan és pontatlan információk jelentek meg.

Ezen írást a Helyi Választási Iroda tudomása és jóváhagyása nélkül jelentették meg, hiányos és félrevezető tájékoztatást nyújtva a választópolgároknak. A Helyi Választási Iroda vezetőjeként elhatárolódom a közléstől, amely tartalmánál fogva lejáratja a Helyi Választási Irodát. A választással kapcsolatos fontosabb információkat az alábbiakban közlöm:


Tájékoztató


a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával és a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásával kapcsolatos tudnivalókról

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontja: 2014. október 12. (270/2014. (VII. 23.) KE határozat)

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatta 2014. augusztus 25-éig. (Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 115. § (2) bek.) A helyi választási iroda készíti el az értesítőt és adja át vagy küldi meg annak a választópolgárnak, aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. (Ve. 116. § (1) bek.) br Választójog:

Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen. Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.

Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.

Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából. (Magyarország Alaptörvénye XXIII. cikk (1)-(6) bek.)

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán

a választópolgár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén választhat,

a választópolgár bármely választókerületben választható,

nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti. (A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (Övjt.) 1. § (2)-(3) bek.)

Majosházán a megválasztható önkormányzati képviselők száma: 6 fő (Övjt. 4. § c) bek.). Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja. (Övjt. 12. § (2) bek.)

Kik szavazhatnak átjelentkezéssel: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (legkésőbb 2014. június 23-ig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2014. október 12-éig tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek, valamint az átjelentkezésre irányuló kérelem visszavonásának legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkezési kérelemnek a Ve. 92. § (1) bek. a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét. A helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe. A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha – legkésőbb a szavazást megelőző második napon – tartózkodási helyét megszüntette. (Ve. 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 307/A. § – 307/B. §)

Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitűzését követően, de legkésőbb 2014. október 10-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához vagy a szavazás napján, 2014. október 12-én legkésőbb 15.00 óráig meg kell érkeznie az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz. A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. § (1) bek. a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát. (Ve. 103. § (1)-(3) bek.)

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line benyújtható, vagy postai úton történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formában a honlapról letölthető.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán külképviseleti választási iroda nem működik. (Ve. 304. §)

A Helyi Választási Iroda címe: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18. számú szavazókör címe: Rákóczi utca 2. (Művelődési Ház)

Dunavarsány, 2014. október 6.

Dr. Szilágyi Ákos

Helyi Választási Iroda Vezetője


Jelen tájékoztató azért került közzétételre a www.dunavarsany.hu honlap választási hirdetményei között, mert a www.majoshaza.hu honlap üzemeltetői korlátozták a Dunavarsány-Majosháza Helyi Választási Iroda fenti közleményének teljes terjedelemben való megjelenését.

Dunavarsány, 2014. október 7.

Dr. Szilágyi Ákos

Helyi Választási Iroda Vezetője