Dunavarsányi Református Egyház

Elérhetőség:
Cím: 2336 Dunavarsány, Kolozsvári u. 7.
Telefonszám:  24/484 452

 

  ' Uram, te voltál hajlékunk 
nemzedékrõl nemzedékre.' (Zsolt.90.1.)A Dunavarsányi Református Egyház tárgyi emlékei: úrasztali edényei, terítõi azt jelzik, hogy aktív missziói, közösségi élet folyt már a XIX-XX. Század fordulójától kezdve. A lelkipásztori munkát hosszabb-rövidebb ideig a majosházi, áporkai, szigetszentmiklósi lelkészek végezték mindaddig, amíg az akkor önállósodó Dunaharaszti Református Egyházközség fíliája (leányegyháza)  lett. 1928-tól végez anyakönyvezést. Ebben a formában töltötte be küldetését 1960-ig, amikor is Délegyházával közösen vált elõször önálló missziói, majd anyaegyházközséggé.
Az istentiszteleteket eleinte házaknál tartották, majd az iskolában. A templomépítési vágyat és adakozást harangvásárlás elõzte meg.  A hit lelkesedését a II. Világháború  megpróbálta, de elvenni nem tudta s így az a romokon is úrrá lett. A kis gyülekezet a 40-es évek végén, erõs politikai szembeszélben újra kezdte templomépítési tervének megvalósítását immáron fizikai értelemben is. Ezzel kapcsolatban egy rövid történetet olvashatunk a gyülekezet adatait követõen.
A templom 1958-ban készült el, amelyhez késõbb gyülekezeti terem és kis iroda épült. Ezt követte a 70-es években felépített lelkészlakás, a 80-as években megvalósult toronyépítés, a 90-es években komoly hozzájárulás a cserkészház építéséhez, majd parókiabõvítés, 2002-ben pedig a valamikori kis iroda gyülekezeti házzá bõvítése, szép teremmel, praktikus irodával, önálló hitoktatói irodával történõ gazdagítása jelentette a gyülekezet gyarapodását. Mindezeket a gyülekezet áldozatvállalásán túl hollandiai, amerikai, nagy-britanniai, németországi testvéri/egyházi adományok  tették lehetõvé. Az elmúlt három évtized ezen beruházásai több tízmilliós értékben gazdagították községünket.
A gyülekezeti élet rendszeres istentiszteletekbõl, bibliaórákból, az élet és a halál fordulóival kapcsolatos szolgálatokból, lelki gondozói, hitmélyítõ és szeretetszolgálati tevékenységbõl, alkalmi látogatásokból ( beteglátogatás, betlehemes látogatás ), valamint gyermek és ifjúsági munkából áll. A szeretetszolgálatnak különleges lehetõséget nyújt a Habitat for Humanity-vel való szoros együttmûködés, amely erõsíti a gyülekezet nemzetközi kapcsolatait is. Az ifjúsági munka pedig az iskolai és gyülekezeti hitoktatásban, valamint a cserkészet támogatásában teljesedik ki. A gyülekezet rendszeres és szervezett testvéri   kapcsolatot ápol számos nyugat-európai (pl.: Hoofdoorp, Párizs, Gemmingen), amerikai ( pl.: Atlanta, Chicago, Dallas/Fort Worth), erdélyi (pl.: Szászrégen) és dél-vidéki (pl.: Maradék) gyülekezettel. Jelenleg hasonló kapcsolat kiépítésén dolgozik a felvidéki Szalóc Református Egyházközséggel is. Hálás örömmel nyugtázzuk a helyi Római Katolikus Egyház tagjaihoz és lelkészéhez fûzõdõ testvéri és kollegiális jó kapcsolatot, valamint a Petõfi Mûvelõdési Házzal való együttmûködést, amelynek legfontosabb eseménye az Országos Protestáns Napok helyi kulturális estje, általában október utolsó péntekjén este 6 órakor.     
    A gyülekezet rendszeres istentiszteletei:      
    a.) minden vasárnap délelõtt 10 órakor, amellyel egy idõben   gyermek- istentisztelet is van.     
    b.) az ünnepek: Karácsony, Újév, Nagypéntek, Húsvét, Pünkösd, Újkenyér, Mindenszentek          minden   napján délelõtt 10 órakor, valamint     
    c.) az ünnepeket megelõzõ héten csütörtökön, pénteken és és szombaton, a Reformáció napján,  Szilveszterkor és Áldozócsütörtökön este 6 órakor,      
   d.) temetõi istentiszteletet tartunk október 23-án 17 órakor az áldozatokra és elhunyt cserkészeinkre emlékezve, október 31-én délután 2 órakor pedig halottak napi megemlékezést tartunk,     
    e.) evangelizációs istentiszteletet tartunk a Virágvasárnapot megelõzõ héten csütörtökön, pénteken és szombaton este 6 órakor ,
   f.) ökumenikus istentiszteletet tartunk minden második év január harmadik hetének estéin 6 órakor,
   g.) zenés istentiszteletet tartunk Advent második vasárnapján és virágvasárnapon,
   h.) úrvacsorát a nagyobb ünnepeken szolgáltatunk ki, a betegekhez az otthonukba elvisszük,
  i.) keresztelésre általában a vasárnapi istentiszteleten kerül sor, házasságkötés megáldására szombaton délután, a gyászoló családokat a temetést követõ vasárnapi istentiszteletre hívjuk.
   
A gyülekezet döntéshozó testülete  a 12 fõs Presbitérium, amelynek élén a gondnok és a lelkész áll. Jelenlegi gondnok: Fenyvesi Lajos, Jelenlegi lelkészek: Dr Bóna Zoltánné, Dr Bóna Zoltán. A lelkészi hivatal elérhetõsége: 2336 Dunavarsány, Kolozsvári u. 7., tel: 06-24-484452
Bankszámla: OTP 11742180-20070445Gazból virág - virágból gyümölcs
Regénybe illõ történetek kisérték a dunavarsányi református kisebbség nagy álmának, saját templomának építését. A történelem kegyetlensége sokféleképpen kedvetlenítette el az 1910-es évek óta megszentelt hajlékra vágyók igyekezetét. Az I. Világháború fájdalmai, a 30-as évek gazdasági válsága, a II. Világháború borzalmai, majd a kommunista diktatúra lehetetlenné tette a terv megvalósulását újra és újra. Az összegyûjtögetett adományokat hol a recesszió, hol az infláció nyirbálta, végül a pengõ megszûnése elsöpörte.
1946-tól gyûltek forintok, s az 1948-as kommunista hatalomátvétel sem tudott immáron útjába állnia munkálatok megkezdésének, az alap lerakásának, a vályogvetésnek, a falak emelésének, de meg tudta állítani az építkezést. Az intézményesített emberi gonoszság 1952-re legyõzni látszott a kis közösség hõsies küzdelmét. Álltak a falak éveken keresztül tetõ nélkül,  kilátástalanul, málladozva. A gonosz elhatalmasodásának a természet is zölden  viruló hirdetõjévé vált, méteres gaz nõtt körbe az esõ áztatta, nap sütötte vályogfal tetején.  A kegyelem ereje azonban a természet kegyetlen játékánál is erõsebb volt. 1956-ban közegyházi támogatásból elkészült a tetõ.
A dunavarsányi református templom a XX. Századi magyar történelem egyik legkeservesebb évtizedében, az ateista és egyházellenes diktatúra legegyértelmûbb évtizedében épült 1948-58 között. A templom falán hetykén viruló gazok ideig, óráig hirdették a történelem kegyetlenségét, a sátán hatalmát. Azóta azonban - közel fél évszázada - hirdettetik e templom falai között  az örökkévaló kegyelem.
Nyilvánvaló, hogy a gaz nemcsak a falakon, hanem a szívekben és a gondolatokban is sokszor talajra talál. Aki azonban Isten hajlékában az örök élet gyõzelmes hírét engedi szívéhez, ott a hit, remény és szeretet virágai és gyümölcsei is megteremhetnek.

' Soli Deo Gloria'
' Egyedül Istené a dicsõség'